چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹، ۲۱:۴۲

دفتر نظارت، ارزیابی و برنامه ریزی آموزشی

دفترنظارت و ارزيابي دانشگاه صنعتي اميركبير (پلي تكنيك) در سال 1373 به منظور ارزيابي، نظارت و ارتقاء کيفيت آموزش بر اساس استانداردهاي آموزشي تأسيس گرديد.
ارزيابي دانشگاهها در سطح جهاني بر اساس فرمهاي ارزيابي تدريس از طريق نظرخواهي از دانشجويان به منظور بهبود فرآيند تضمين كيفيت دانشگاه ها صورت مي گيرد. ارزشيابي نحوه تدريس اعضا هيات علمي، اطلاعاتي را در مورد ميزان اثربخشي تدريس آنان فراهم مي كند و به بهبود نحوه تدريس آنان كمك مي كند.
از وظايف اين دفتر، ارزيابي نحوه تدريس اعضاي هيات علمي است كه در برگيرنده اطلاعاتي در خصوص چگونگي روشهاي تدريس اعضاي هيأُت علمي، تشويق دانشجويان و کمک به بهبود روش تدريس و جمع بندي نقطه نظرات و پيشنهادات دانشجويان براي ارتقاء کيفيت دانشگاه صنعتي اميرکبير مي باشد.

فعاليت هاي دفتر