دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ۰۵:۰۶

شورای برنامه ریزی آموزشی

هدف از راه اندازی سایت شوراي برنامه ريزي آموزشی دانشگاه، سهولت دسترسی به اطلاعات، قوانین و مقررات مربوطه و همچنين فرم های مرتبط می باشد.

باعنایت به تفویض اختیار شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاه های دارای هیأت ممیزه (بخشنامه شماره 1089/و مورخ دهم اردیبهشت ماه 1379)، اختیارات برنامه ریزی درسی برای تغییر، تدوین و بهینه سازی نظام آموزشی و دروس ذیربط به این دانشگاه واگذار شده است.