چهارشنبه ۵ آبان ۱۴۰۰، ۰۷:۱۹

اداره تحصيلات تكميلي دانشگاه

اداره تحصيلات تكميلي دانشگاه ، نظارت بر اجراي آيين نامه ها و فعاليت هاي آموزشي دانشكده ها ، ثبت نام و كليه امور آموزشي تا فارغ التحصيلي دانشجويان مقاطع تحصيلات تكميلي و برنامه ريزي براي گسترش دوره هاي تحصيلات تكميلي و ... در دو واحد دوره كارشناسي ارشد و دكتري را عهده دار مي باشد .

اهم فعاليت ها