چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹، ۲۰:۱۱

اداره کل امور آموزشی

اداره‌ كل امور آموزشي دانشگاه صنعتی اميرکبير، کليه امور آموزشی مربوط به دانشجويان مقطع کارشناسي از قبيل برنامه ريزی ، نام نويسی، انتخاب واحد ، نظارت بر برگزاري امتحانات و نگهداری نمرات و 000 را به عهده داشته و اين مهم را به کمک واحد آموزش دانشکده ها انجام ميدهد. لازم بذکر است که ادارة کل امور آموزشي دانشگاه صرفا مجری قوانين و مقررات وزارت علوم تحقيقات و فناوري، مصوبات شورای آموزشي دانشگاه، کميسيون موارد خاص و کميته منتخب آموزشي مي‍باشد.
سازمان اداره کل امور آموزشي از مدير کل امور آموزشي ، معاون مديركل ، دفتر ،واحد نظام وظيفه ، واحد انتقال و ميهمان ارزيابي و امتحانات ، واحد نمرات و (امور مربوط به كميته منتخب آموزشي وكميسيون موارد خاص )، واحد رايانه ، واحد بايگاني ) تشکيل يافته است.
اهم وظايف
دفتر
امور مربوط به مراسلات ،‌انجام كليه امور محوله و ارتباط با بخشهاي مختلف دانشگاه ، هماهنگي جلسات و تنظيم وقت ملاقات

واحد نظام وظيفه، گواهي اشتغال به تحصيل و تائيديه


واحد انتقال و ميهمان ارزيابي و امتحانات

واحد نمرات و كميته كميسيون


واحد رايانه

واحدبايگاني