چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹، ۲۱:۴۳

لیست آیین نامه ها
  • ترتیب شماره ردیف ی-ا
  • شمار در صفحه 15

مورد 1 تا 9 از مجموع 9
1.5 ms
۱) RG-19
۱۲ آبان ۱۳۹۷
رویه ۳۲۰۵ (ادعای فارغ التحصیلی٬ معرفی به استاد)
۲) RG-18
۱۲ آبان ۱۳۹۷
رویه ۳۲۰۴ (مرخصی تحصیلی٬ حذف ترم٬ حذف اضطراری)
۳) RG-17
۲۴ مهر ۱۳۹۷
رویه ۳۲۰۹ (مقررات آموزشی)
۴) RG-16
۱۴ شهریور ۱۳۹۷
حذف اضطراری
۵) RG-15
۱۴ شهریور ۱۳۹۷
درخواست صدور کارت دانشجویی المثنی و یا جدید
۶) RG-14
۱۴ شهریور ۱۳۹۷
تغییر آدرس محل سکونت
۷) RG-13
۱ خرداد ۱۳۹۷
نحوه دریافت گواهی اشتغال به تحصیل
۸) RG-11
۱۶ مهر ۱۳۹۱
قوانین دانشجویان عدم مراجعه و تبدیل وضعیت از فعال به انصرافی (ترک تحصیل غیر مجاز)٬ کاردانی یا کارشناسی غیابی
۹) RG-10
۲ اردیبهشت ۱۳۹۱
قوانین دانشجویان مشروطی و مراحل تبدیل وضعیت ازفعال به مشمول اخراج مشروطی و محروم از تحصیل