چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹، ۲۱:۱۳

لیست پرسش‌ های متداول
  • ترتیب شماره ردیف ی-ا
  • شمار در صفحه 15

مورد 1 تا 15 از مجموع 21
2.8 ms
۱) FQ-22
۲ اردیبهشت ۱۳۹۴
دانشجويی که قصد ميهمانی ترم (فقط ميهمان به شرط انتقال) يا انتقال به دانشگاههای خارج از تهران دارد در چه زمانی بايد اقدام نماید؟
۲) FQ-21
۲ اردیبهشت ۱۳۹۱
دانشجويانی که جهت تائید مدارک، گواهی اشتغال به تحصيل و ریزنمرات در سامانه وزارت علوم ثبت نام کرده اند ودر انتظار تائيد دانشگاه هستند به چه واحدی مراجعه نمايند؟
۳) FQ-20
۲ اردیبهشت ۱۳۹۱
دانشجويان ميهمان در دانشگاه صنعتی اميرکبير جهت ارسال کارنامه به دانشگاه مبداء چه فرآيندی را بايد طی نمایند؟
۴) FQ-19
۲ اردیبهشت ۱۳۹۱
نمرات دروس پذیرفته شده دانشجویان انتقالی به دانشگاه امیرکبیربه چه صورت وارد کارنامه می گردد؟
۵) FQ-18
۲ اردیبهشت ۱۳۹۱
آیادروس علوم پایه و تخصصی را می توان درتابستان دردانشگاه دیگری اخذ نمود؟
۶) FQ-17
۳ اسفند ۱۳۹۰
درصورت درخواست انصراف از تحصیل آیا باید هزینه ای پرداخت گردد؟
۷) FQ-16
۳ اسفند ۱۳۹۰
دانشجویی که تقاضای مرخصی تحصيلی دارد در چه زمانی بايد اقدام نماید؟
۸) FQ-15
۳ اسفند ۱۳۹۰
دانشجويی که قصد تغيير رشته يا تغيير گرايش دارد ( به غير از شرايط ممتازی)در چه زمانی بايد اقدام نماید؟
۹) FQ-14
۲ اسفند ۱۳۹۰
در چه شرایطی ثبت نام اتوماتیک پروژه برای اولین بار توسط اداره کل امور آموزشی صورت می پذیرد؟
۱۰) FQ-13
۲ اسفند ۱۳۹۰
در صورت اخذ غیبت امتحانی مربوط به دیرکرد پروژه آیا پروژه مجددا بصورت خودکار ثبت نام می گردد؟
۱۱) FQ-11
۲ اسفند ۱۳۹۰
مهلت ورود نمره پروژه به پورتال دانشگاه اززمان ثبت نام تا زمان دفاع چه مدت می باشدو درچه تاریخهایی غیبت امتحانی دیرکرد پروژه واردپورتال میگردد؟
۱۲) FQ-10
۲ اسفند ۱۳۹۰
دانشجويی که قصد انتقال توأم با تغيير رشته به دانشگاههای خارج از تهران را دارد در چه زمانی بايد اقدام نماید؟
۱۳) FQ-9
۲ اسفند ۱۳۹۰
دانشجو مجاز به حذف چند واحد در زمان حذف اضطراری می باشد؟
۱۴) FQ-8
۲ اسفند ۱۳۹۰
آیا دانشجویان جدید الورود مجاز به انجام حذف اضطراری درس می باشند؟
۱۵) FQ-7
۲ اسفند ۱۳۹۰
دسترسی مشاهده کارنامه دانشجو در چه شرایطی محدود می گردد؟و در چه زمانی فعال می گردد؟