چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹، ۲۰:۵۰

دبیرخانه هيأت مميزه

هدف از راه اندازی سایت دبيرخانه هيات مميزه دانشگاه، سهولت دسترسی به اطلاعات، قوانین و مقررات مربوطه و فرم های مورد نیاز همکاران هیات علمی می باشد.