شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۰، ۰۲:۲۳

اداره امور دانش آموختگان

رسیدگی کلیه امور فارغ التحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری به عهده این اداره می باشد.
رئیس اداره فارغ التحصیلان: خانم مینا مطیعی
کارشناسان امور فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری: خانم ها منیرسادات محمدی ، لیلا بهزاد علیزاد و انیس موسوی
وظایف: کارشناسان امور بایگانی و نگهداری اسناد فارغ التحصیلی: آقایان جعفر صداقت کیا و مهدی ثمری
وظایف: